ราคา 8,800 บาท (เรียน Online ลดสูงสุด 40%)

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 4,800 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียน Adobe Illustrator ด้วยการสร้างกราฟิกอย่างง่าย ด้วยตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น การวาดไอคอน การสร้างโลโก้ การวาดภาพเหมือน การใส่ตัวหนังสือ การวาดการ์ตูน และเทคนิคอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ เมื่อจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะมีทักษะพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Illustrator สามารถวาดไอคอน กราฟิกประกอบ โลโก้ และเรียนรู้ต่อยอดผ่านสื่อต่าง ๆ หรือคอร์สขั้นสูงต่อได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 6 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน การใช้ Windows หรือ Mac OS พื้นฐาน
โปรแกรมที่ใช้ Adobe illustrator
เหมาะสำหรับ เด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี และที่ชอบการระบบสีเพื่อเพิ่มทักษะด้านศิลปะ
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย

การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               UX/UI & Graphic Designer, WordPress & Frontend Developer, และ Lead Media Producer
ค่าเรียน ราคา 8,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม