ราคา 27,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 19,480 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUp  เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน Architecture, Interior, Landscape, Urban planning, Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 24 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows, มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ SketchUp
เหมาะสำหรับ สถาปนิก, มัณฑนากร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยากร อาจารย์ พิพัฒน์ เลิศคณาทรัพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา Architecture โปรแกรม Autocad และ Sketchup สอนที่ NetDesign มานานกว่า 19 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสถาปัตยกรรม
ประสบการณ์ทำงาน: Interior Design มากกว่า 14 ปี
ค่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการเรียน 27,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม