ราคา 35,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 25,080 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ และสร้างเป็น Drawing 2D เพื่อใช้ในการสั่งผลิต โดยใช้โปรแกรม SolidWorks เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Product Design, Machine Design, Furniture Design, Machine Part Design and Analysis เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, มีพื้นฐานงานเขียนแบบเบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ SolidWorks
เหมาะสำหรับ วิศวกรเขียนแบบ, วิศวกรออกแบบ, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, Draftsman, นักศึกษาที่เรียนวิชา Drawing, ผู้ทำงานด้านการออกแบบและเขียนแบบ, วิศวกรที่ต้องการหาวิธีลดเวลาในการทำงานด้านการออกแบบ
วิทยากร อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม 3D Machine Design with SolidWorks 2016, การออกแบบและการ วิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2016, 3D Machine Design with AutoCad, 3D Architecture with AutoDesk Revit, 3D Architecture with AutoCad, 2D Architecture with AutoCad การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะเทคโนโลยีการผลิต ออกแบบการผลิตสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค่าเรียน ราคา 35,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม