ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ภาพรวม

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ และสร้างเป็น Drawing 2D เพื่อใช้ในการสั่งผลิต โดยใช้โปรแกรม SolidWorks 2016 เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Product Design, Machine Design, Furniture Design, Machine Part Design and Analysis เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, มีพื้นฐานงานเขียนแบบเบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ SolidWorks 2016
เหมาะสำหรับ วิศวกรเขียนแบบ, วิศวกรออกแบบ, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, Draftsman, นักศึกษาที่เรียนวิชา Drawing, ผู้ทำงานด้านการออกแบบและเขียนแบบ, วิศวกรที่ต้องการหาวิธีลดเวลาในการทำงานด้านการออกแบบ
วิทยากร อาจารย์ ประทาน บรรเทาทุกข์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม 3D Machine Design with SolidWorks 2016, การออกแบบและการ วิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2016, 3D Machine Design with AutoCad, 3D Architecture with AutoDesk Revit, 3D Architecture with AutoCad, 2D Architecture with AutoCad การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะเทคโนโลยีการผลิต ออกแบบการผลิตสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค่าเรียน ราคา 7,800บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 223 บาท )
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง 
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม