ราคา 29,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 25,380 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ภาษาคอมพิวเตอร์ Visual Basic.NET เป็นภาษาหนึ่งของ Microsoft ที่สามารถใช้พัฒนาโปรแกรม Desktop หรือ Windows Form Application และ Web Application ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET จะต้องเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic.NET หรือ C# ฉะนั้นผู้ที่จะสร้างเว็บไซต์บนแพลตฟอร์ม .NET ต้องเขียนภาษา Visual Basic.NET หรือ C# ได้ หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.NET เพื่อผู้เรียนสามารถพัฒนา Desktop Application และ ASP.NET

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 30ชั่วโมง เรียนทั้งหมด10 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
พื้นฐานผู้เรียน Windows, ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ Visual Studio Community กับ SQL Server Express Edition หรือ Microsoft Access
เหมาะสำหรับ สำหรับคนที่จะเขียนโปรแกรมในแพล็ตฟอร์มของ Microsoft เข่นทำเว็บไซต์โดยใช้ ASP.NET หรือสร้าง Desktop App
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Microsoft office, Programming และ Web Design

การศึกษา:
  • Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application)
  • M.B.A. (Major in Management Information System), Drexel University, Pennsylvania, USA.
  • วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา
ความเชี่ยวชาญ:
  • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP, HTML, CSS, JavaScript, ReactJS และ ASP.NET MVC
  • Database Development ด้วย Microsoft Access, MySQL, SQL Server, SQLite, PostgreSQL และ MongoDB
  • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การบริหารจัดการระบบไอทีในองค์กร (Management Information System) และ วิเคราะห์การเงิน
ค่าเรียน ราคา 29,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม