ราคา 29,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 25,380 บาท

* โปรโมชั่นพิเศษเมื่อเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม ลดทันที 10%

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ภาษาคอมพิวเตอร์ Visual Basic.NET เป็นภาษาหนึ่งของ Microsoft ที่สามารถใช้พัฒนาโปรแกรม Desktop หรือ Windows Form Application และ Web Application ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET จะต้องเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic.NET หรือ C# ฉะนั้นผู้ที่จะสร้างเว็บไซต์บนแพลตฟอร์ม .NET ต้องเขียนภาษา Visual Basic.NET หรือ C# ได้ หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.NET เพื่อผู้เรียนสามารถพัฒนา Desktop Application และ ASP.NET

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 30ชั่วโมง เรียนทั้งหมด10 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
พื้นฐานผู้เรียน Windows, ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ Visual Studio Community กับ SQL Server Express Edition หรือ Microsoft Access
เหมาะสำหรับ สำหรับคนที่จะเขียนโปรแกรมในแพล็ตฟอร์มของ Microsoft เข่นทำเว็บไซต์โดยใช้ ASP.NET หรือสร้าง Desktop App
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี
อาจารย์ประจำหลักสูตร  Computer Programming
การศึกษา : Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application) 
ปริญญาโท  MBA, Drexel University, USA.
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าเรียน ราคา 29,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม