ราคา 28,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 24,480 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็นนักสร้างสรรค์งานโฆษณา (Advertising Design) โดยเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน การกำหนดแนวคิด (Design Concept) ในการออกแบบโฆษณา ให้มีความโดดเด่นแตกต่าง และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ทดลอง ศึกษาด้านองค์ประกอบศิลป์ สำหรับการโฆษณา เช่น การใช้ภาพประกอบ, การจัดรูปแบบตัวอักษร, การจัดวางหน้า และการออกแบบ Brand Identity ในหลักสูตรจะมีการหยิบยก Case Studies มาวิเคราะห์แบบเจาะลึก ตลอดจนทดลองปฏิบัติงานจริงในการออกแบบโฆษณา ภายใต้คำแนะนำของวิทยากรมืออาชีพ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ -
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเป็น Creative , Art Director หรือต้องการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้องค์กร
วิทยากร อาจารย์ ปกรณ์ บุญพงษา
การศึกษา
 • ปริญญาตรี Creative Media ที่มหาวิทยาลัย Middlesex University , London, UK
 • ปริญญาโท Filmmaking ที่มหาลัย Greenwich University, London, UK
ประสบการณ์ทำงาน
 • CREATIVE DIRECTOR / TVC DIRECTOR: The Unlimited Move, 29 Years with MRTA" TVC,
  Mass Rapid Transit Authority of Thailand
 • BRANCH MANAGER: Cycle Culture Co.,Ltd., Bangkok
  GRAPHICS DESIGNER / EDITOR: Bangkok Motorbike Festival 2029,Bangkok Motorbike Festival 2020
 • CREATIVE MANAGER: YBIS Co., Ltd., Bangkok
  ASSISTANT DIRECTOR / CREATIVE DIRECTOR: Hokhanuman Entertainment, Bangkok (Jaowehhah : Fugnumjrodfungfah)
 • MUSIC VIDEO DIRECTOR / PRODUCTION TEAM: Iconic Records, Bangkok
 • DIRECTOR of PHOTOGRAPHY: 
  • 1951 : The Poison MV
  • Can You Hear Me : Dome Pakorn Lam MV
  • Strawberry Crazy : Mummy Daddy MV
 • DIRECTOR / DIRECTOR of PHOTOGRAPHY / EDITOR
  • Tarn : Anuban Music Lyric
  • Dai Kea Nai Ao Kea Nun : Mummy Daddy Music Lyric
  • 1951 : The Poison Music Lyric
  • Can You Hear Me : Dome Pakorn Lam Music Lyric
  • Strawberry Crazy : Mummy Daddy Music Lyric
 • PRODUCER / DIRECTOR / DIRECTOR of PHOTOGRAPHY
  Found Road : Show, You2Play Channel (8 Episodes)
  The Poison Style : Scoop


ค่าเรียน ราคา 28,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม