ราคา 28,800 บาท (เรียน Online ลดสูงสุด 40%)

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 24,800 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็นนักสร้างสรรค์งานโฆษณา ( Advertising Design) โดยเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน การกำหนดแนวคิด (Design Concept) ในการออกแบบโฆษณา ให้มีความโดดเด่นแตกต่าง และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ทดลอง ศึกษาด้านองค์ประกอบศิลป์ สำหรับการโฆษณา เช่น การใช้ภาพประกอบ, การจัดรูปแบบตัวอักษร, การจัดวางหน้า และการออกแบบ Brand Identity ในหลักสูตรจะมีการหยิบยก Case Studies มาวิเคราะห์แบบเจาะลึก ตลอดจนทดลองปฏิบัติงานจริงในการออกแบบโฆษณา ภายใต้คำแนะนำของวิทยากรมืออาชีพ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ -
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเป็น Creative , Art Director หรือต้องการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้องค์กร
วิทยากร อาจารย์ ปกรณ์ บุญพงษา
Education:
ปริญญาตรี Creative Media ที่มหาวิทยาลัย Middlesex University , London, UK
ปริญญาโท Filmmaking ที่มหาลัย Greenwich University, London, UK
ผลงาน
2011 - อาจารย์ร่วมก่อตั้งคณะ ฟิล์ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา Sisa และสอนวิชา Film History
2012 - Iconic Records กำกับ MV ของคุณ โดม ปกรณ์ ลัม
2014 - TVC American Eagles
2016 - ละคร เจ้าเวหา เป็นผู้ช่วยผู้กำกับ
ปัจจุบัน
Freelance Director and Biker

อาจารย์ อัศวิน พานิชวัฒนา
Education:
2nd Honour B.F.A. ( Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts ) Silpakorn University Current
International Awards Shows - Cannes Lions --- 2 Gold, 5 Silver, 6 Bronze, 18 shortlist
- Clio Awards --- 1 Silver, 5 Bronze, 11 shortlist
- One Show --- 1 Silver, 9 Merit
- D&AD --- 1 Yellow Pencil, 4 In book
- London International Awards --- 4 Silver, 2 Bronze, 2 shortlist
- Spikes --- 3 Gold, 3 Silver, 6 Bronze, (also 1 Spike and 2 Certificates once Spikes still named - Media Asian Awards)
- Adfest --- 3 Gold, 12 Silver, 18 Bronze
- AWARD --- 2 Silver, 3 Bronze
- New York Festival --- 2 Silver, 1 finalist
- Epica --- 1 Silver
- MOBIUS --- 2 Winner
- AD STARS --- 2 Silver, 1 Bronze
- Cresta International Awards --- 1 Grand Prix, 1 Winner
(หมายเหตุ
: อาจารย์ผู้สอนจะมีการสลับปรับเปลี่ยนคิวสอนตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้เรียนมีความประสงค์จะเรียนกับอาจารย์ท่านใด โปรดแจ้งก่อนทำการสมัครเรียน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม ทุกกรณี )  

ค่าเรียน ราคา 28,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม