ราคา 28,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 24,480 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็นนักสร้างสรรค์งานโฆษณา ( Advertising Design) โดยเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน การกำหนดแนวคิด (Design Concept) ในการออกแบบโฆษณา ให้มีความโดดเด่นแตกต่าง และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ทดลอง ศึกษาด้านองค์ประกอบศิลป์ สำหรับการโฆษณา เช่น การใช้ภาพประกอบ, การจัดรูปแบบตัวอักษร, การจัดวางหน้า และการออกแบบ Brand Identity ในหลักสูตรจะมีการหยิบยก Case Studies มาวิเคราะห์แบบเจาะลึก ตลอดจนทดลองปฏิบัติงานจริงในการออกแบบโฆษณา ภายใต้คำแนะนำของวิทยากรมืออาชีพ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ -
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเป็น Creative , Art Director หรือต้องการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้องค์กร
วิทยากร อาจารย์ ปกรณ์ บุญพงษา
Education:
ปริญญาตรี Creative Media ที่มหาวิทยาลัย Middlesex University , London, UK
ปริญญาโท Filmmaking ที่มหาลัย Greenwich University, London, UK
ผลงาน
2011 - อาจารย์ร่วมก่อตั้งคณะ ฟิล์ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา Sisa และสอนวิชา Film History
2012 - Iconic Records กำกับ MV ของคุณ โดม ปกรณ์ ลัม
2014 - TVC American Eagles
2016 - ละคร เจ้าเวหา เป็นผู้ช่วยผู้กำกับ
ปัจจุบัน
Freelance Director and Biker

ค่าเรียน ราคา 28,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม