ราคา 9,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 13,020 บาท (4,340 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 16,440 บาท (4,110 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 18,100 บาท (3,620 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุด

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 วัน
พื้นฐานผู้เรียน สามารถครอบคลุมทั้งที่มีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่งหรือไม่เคยมีมาก่อน
โปรแกรมที่ใช้ : XAMPP (Apache + PhpMyAdmin) *** เท่านั้น
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีออกแบบฐานข้อมูล ขั้นพื้นฐาน จนถึงการทำงานระดับองค์กร
วิทยากร อ.ธีร์รัฐ ภูวบวรพิมพ์กุล (Mr. Teerat Phoowaborwornphimkul)
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม