ราคา 8,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 10,920 บาท (3,640 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 13,440 บาท (3,360 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 14,600 บาท (2,920 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่ รวบรวมสรุปการใช้งานเบื้องต้น ของโปรแกรมสำนักงานยอดฮิตของ Microsoft ทั้ง 3 โปรแกรม ประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint โดยจะแนะนำการทำงานเบื้องต้นของทุกโปรแกรม การประยุกต์มาใช้ร่วมกัน ทำให้สามารถ สร้างงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร อาจารย์ กฤติภณ ธนนชนะกิจ การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 8,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม