ราคา 27,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 19,480 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการตัดต่อภาพยนตร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยม ในธุรกิจภาพยนตร์ และ Production Studio ชั้นนำ ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาภาพรวมและความรู้พื้นฐานในการทำงาน ตั้งแต่การสร้าง Project ทั้งรูปแบบ DV HD และ DSLR HD ตลอดจนการใช้ Transition, Effect, Color Correction และ Plug-in ต่างๆในการทำงาน ท่านจะได้ทดลองทำการตัดต่อวิดีโอ และได้ศึกษาการทำเทคนิคพิเศษ เช่น การสร้าง Title การทำตัวอักษรให้เคลื่อนไหว การซ้อนภาพ ร่วมกับโปรแกรม Photoshop รวมถึงหลักการและวิธีการในการ Export ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในไปออกอากาศทางโทรทัศน์ , สร้างแผ่น DVD และนำไป Upload ขึ้นเว็บต่างๆ ได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 24 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, Adobe Photoshop
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Premiere, Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเป็นนักตัดต่อ งานภาพยนตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะนำเสนอในรูปแบบของ รายการโทรทัศน์, DVD หรือ Web Site ต่างๆ
วิทยากร อาจารย์ โฆษิต ศรีรัตโนภาส
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาจารย์ วรรธก จันทวงษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรด้าน Special Effect อาจารย์ อัษฎางค์ อุนะพำนัก
อาจารย์ประจำหลักสูตรด้าน Special Effect อาจารย์ ธรรมจักร แพรไพสิฐ
อาจารย์ประจำหลักสูตรด้าน Special Effect, 3D Animation อาจารย์ ชัยชนะ เฮงนิรันดร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรด้าน 3D Animation, Photography อาจารย์ วรพล ช่วยสมบัติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร Adobe Premiere
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 27,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม