การใช้ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพด้วย AI Prompting

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ราคา 1,499 บาท

* หลักสูตรออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม


ในโลกแห่งยุคดิจิทัล 4.0 ที่ทุกอย่างล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ข่าวสาร และนวัตกรรม การเข้าใจถึงพื้นฐานจึงเป็นก้าวที่สำคัญสู่การเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี AI กำลังเป็นที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ChatGPT ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง แต่เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการเตรียม Prompt เพื่อสั่งงานอย่างถูกต้อง โดยมีเทคนิคต่าง ๆ ประกอบกันจึงต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพื่อการต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการสอดแทรกตัวอย่างการใช้งาน ChatGPT เป็นตัวช่วยในการเขียนโปรแกรมภาษา Python และการทำการตลาดด้วยระบบ AI เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 4 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้นได้)
โปรแกรมที่ใช้ ChatGPT
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ การใช้งาน ChatGPT เบื้องต้น
วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ แซ่จึง
การศึกษา :
  • ปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา


 
ค่าเรียน ราคา 1,499 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม