ราคา 34,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 29,580 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาการสร้างงาน 3 มิติ โดยดึงจินตนาการจากสมองมาสู่คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการนำเสนอให้เห็นภาพเสมือนจริงตามที่ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม 3DS Max 2016 เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Architecture , Product Design , Furniture Design , Interior Design , Exhibition Design , Graphic Design ตั้งแต่ขั้น Conceptual Design ไปจนถึงการทำ Final 3D Presentation เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบโดยเฉพาะ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมเบื้องต้น,มีพื้นฐานโปรแกรม AutoCad
โปรแกรมที่ใช้ 3D Studio MAX, AutoCAD, Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการออกแบบงาน 3 มิติ ทางด้าน Architecture, Furniture Design , Interior Design , Exhibition Design
วิทยากร คุณ ประภาส ประเสริฐสังข์
อาจารย์ประจำหลักสูตรด้าน การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย  
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 38,400 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม