ราคา 19,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 20,720 บาท (6,907 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 23,640 บาท (5,910 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 24,600 บาท (4,920 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคพิเศษต่างๆ จากโปรแกรม Adobe After Effect เพื่อใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานและเป็นที่นิยมมากที่สุด ท่านจะได้ทดลองจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษด้วย Plug-in เสริมแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ Hollywood เช่น การสร้างสายฟ้าฟาดลงบนวัตถุ , การสร้างตัวอักษรเคลื่อนที่ไปมาดั่งมีชีวิต, การใส่ลูกไฟ, พลุ, ฝน, หิมะให้ภาพยนตร์ของท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์, Video, Multimedia และบน Web site

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, Adobe Photoshop
โปรแกรมที่ใช้ Adobe After Effect + Plug-in
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างสรรงานเทคนิคพิเศษ สำหรับงาน Presentation ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน Video, Web Site, ภาพยนตร์ ต่างๆ
วิทยากร อาจารย์ โฆษิต ศรีรัตโนภาส
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาจารย์ วรรธก จันทวงษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรด้าน Special Effect อาจารย์ อัษฎางค์ อุนะพำนัก
อาจารย์ประจำหลักสูตรด้าน Special Effect อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรด้าน Special Effect, 3D Animation
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 19,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม