YouTuber with Adobe Premiere

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเน้นเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ร่วมกับการทำเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อนำไปใช่ในการนำเสนอในการโทรทัศน์, DVD หรือ WebSite ต่างๆ

อ่านต่อ
Movie Editing with Adobe Premiere

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเน้นเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ร่วมกับการทำเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อนำไปใช่ในการนำเสนอในการโทรทัศน์, DVD หรือ WebSite ต่างๆ

อ่านต่อ
Movie Special Effect (After Effect)

สร้างสรรเทคนิคพิเศษในงาน Presentation,Video, Multimedia, Web site หรืองานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect

อ่านต่อ
Motion Graphic and Animation with After Effects

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดสาหรับการเรียนรู้วิธีการสร้าง Motion Graphic และ Animation ด้วยโปรแกรม After Effects เหมาะสาหรับผู้เรียนที่เน้นการใช้งานจริงหลังเรียนคอร์สจบ เน้นฝึกปฏิบัติ และเรียนด้วยระยะเวลาอันสั้น

อ่านต่อ
Zbrush for 3D Character models

หลักสูตร 3D Character modeling in Zbrush (สร้างตัวละคร 3มิติด้วย ZBrush) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการปั้นโมเดลตัวละคร 3มิติ ด้วย Zbrush

อ่านต่อ
Maya for 3D Models

สร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya เฉพาะด้านการสร้างชิ้นงานโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม maya เรียนรู้กระบวนการทำงานและแนวคิดขั้นตอนการทำงานในระดับมืออาชีพ

อ่านต่อ
3DS MAX for 3D Models

สร้างโมเดล3มิติด้วยโปรแกรม 3ds Max เน้นด้านการสร้างชิ้นงานโมเดล 3มิติ ด้วยโปรแกรม 3ds Max เรียนรู้กระบวนการการทำงานและแนวคิดขั้นตอนการทำงานและเครื่องมือ ในระดับมืออาชีพ

อ่านต่อ