ราคา 25,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 20,800 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

REVIT เป็นการเขียนแบบระบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า BIM (Building Information Modeling) ซึ่งการเขียนแบบในระบบ BIM นั้นจะเขียนแบบเป็น 3 มิติ เมื่อเขียนเสร็จ จะได้งานรูปตัด รูปด้าน และ Perspective โดยอัตโนมัติ สามารถทำงานได้ตั้งแต่ Concept Design ไปจนถึงงาน Construction การขึ้นโมเดลนั้นโปรแกรมจะทราบถึงวัตถุและคุณสมบัติต่างๆ เช่น เสา คาน ผนัง บันได ซึ่งจะทำให้สามารถแยกประเภท และ ถอดปริมาณราคาได้ในภายหลัง  นอกจากนี้ REVIT ยังมีส่วนของการทำงาน สถาปัตย์ ออกแบบโครงสร้าง ออกแบบระบบไฟฟ้า ประปา ซึ่งอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน ทำให้การทำงานรวดเร็ว และ ลดความผิดพลาดได้ เพราะโปรแกรมสามารถรับรู้คุณสมบัติของวัสดุในการก่อสร้างต่างๆ หากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบ จะมีโอกาสผิดพลาดน้อยมาก

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 24 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมเบื้องต้น, ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรม AutoCad
โปรแกรมที่ใช้ REVIT 2018 Education, SketchUp
เหมาะสำหรับ สถาปนิก งานออกแบบสถาปัตยกรรม ผู้เขียนแบบ
วิทยากร อาจารย์ พิฑูรย์ หิรัณย์กนกกุล การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่าเรียน ราคา 25,800บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม