ราคา 16,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 18,620 บาท (6,207 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 21,840 บาท (5,460 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 23,100 บาท (4,620 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

เรียนรู้การเป็น UI Designer แบบเต็มตัว เจาะลึกการเขียน CSS ขั้นสูง ให้คุณได้รู้จักวิธีการเสริมแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามในพริบตา ควบคุมความสวยงามของเว็บไซต์เหมือนจับวาง ในขณะที่ทำให้เว็บเพจยังโหลดได้รวดเร็ว พร้อมทั้งเสริมลูกเล่นในเว็บไซต์ของคุณให้เคลื่อนไหวและทำวัตถุ 3 มิติได้ เรียนรู้การสร้าง Responsive Design แบบมืออาชีพ สามารถประยุกต์ใช้กับ Web Project ได้หลากหลายชนิด คอร์สนี้เหมาะสำหรับ Web Designer ที่มีความรู้ด้านการเขียน HTML และ CSS ระดับแล้ว และต้องการเพิ่มทักษะศิลปะการออกแบบด้วย CSS ขั้นสูง พร้อมสำหรับการทำงานกับลูกค้าระดับบริษัทขนาดใหญ่ แยกตัวเองออกมาให้โดดเด่นกว่า Web Designer ทั่วไป

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้ง ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถเขียน HTML และ CSS ระดับ Responsive ได้
โปรแกรมที่ใช้ Text Editor ที่ถนัด, Web Browser, และ Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ Web Designer ที่มีความรู้ด้านการเขียน HTML และ CSS ระดับแล้ว และต้องการเพิ่มทักษะศิลปะการออกแบบด้วย CSS ขั้นสูง พร้อมสำหรับการทำงานกับลูกค้าระดับบริษัทขนาดใหญ่
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าเรียน ราคา 16,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม