ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 6,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีสร้างฐานข้อมูลและโปรแกรมออกเอกสารทางบัญชีจากฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access  เนื้อหาเริ่มจากการออกแบบฐานข้อมูล (Database)โดยเน้นการออกแบบฐานข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหา เรียนวิธีสร้างฐานข้อมูล  ตารางข้อมูล (Table) สร้างคิวรี่ (Query) เพื่อค้นหาข้อมูล สร้างฟอร์ม (Form) สำหรับแสดงและป้อนข้อมูล เรียนวิธีเปลี่ยนฟอร์มให้เป็นรายงาน (Report) ที่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF เรียนการสร้างและใช้แมคโคร (Macro) สั่งให้โปรแกรมทำงานอย่างอัตโนมัติและรวดเร็ว  เรียนวิธีนำเข้าข้อมูลจาก Excel หรือฐานข้อมูลอื่นของ Access มาใช้ และวิธีส่งออกข้อมูลไปเป็นไฟล์ Word ท่านจะได้ฝึกสร้างฐานข้อมูลตั้งแต่ต้นจนทำโปรแกรมสำเร็จ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนทำงานในทุกสายอาชีพ และผู้ที่ไม่เคยใช้งานกับออกแบบฐานข้อมูลมาก่อน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Access
เหมาะสำหรับ คนทำงานในทุกสายอาชีพ และผู้ที่ไม่เคยใช้งานกับออกแบบฐานข้อมูลมาก่อน
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี
อาจารย์ประจำหลักสูตร  Microsoft Office
การศึกษา : ปริญญาโท  MBA, Drexel University, USA.    ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เมื่อเรียนจบหลักสุตร ท่านสามารถใช้ Microsoft Access 2016 สร้างโปรแกรมออกเอกสารได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากสร้างฐานข้อมูล ตารางเก็บข้อมูล คิวรี่สำหรับค้นหาข้อมูล ฟอร์มสำหรับแสดงและกรอกข้อมูล รายงานพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF นำเข้าข้อมูลจากภายนอกมาใช้ รวมทั้งสร้างและใช้แมคโครในการสั่งให้โปรแกรมทำงานอย่างอัตโนมัติรวดเร็ว ช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้าได้ ฟรี ( 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี )
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง จากโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign)
ค่าเรียน
 • ราคา 6,800 บาท
 • ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
  1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน
  2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
   ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
   เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
   (กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมผ่าน
  Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
  1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สยามพารากอน
    Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม