ราคา 13,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 9,680 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีสร้างฐานข้อมูลและโปรแกรมออกเอกสารทางบัญชีจากฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access  เนื้อหาเริ่มจากการออกแบบฐานข้อมูล (Database)โดยเน้นการออกแบบฐานข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหา เรียนวิธีสร้างฐานข้อมูล  ตารางข้อมูล (Table) สร้างคิวรี่ (Query) เพื่อค้นหาข้อมูล สร้างฟอร์ม (Form) สำหรับแสดงและป้อนข้อมูล เรียนวิธีเปลี่ยนฟอร์มให้เป็นรายงาน (Report) ที่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF เรียนการสร้างและใช้แมคโคร (Macro) สั่งให้โปรแกรมทำงานอย่างอัตโนมัติและรวดเร็ว  เรียนวิธีนำเข้าข้อมูลจาก Excel หรือฐานข้อมูลอื่นของ Access มาใช้ และวิธีส่งออกข้อมูลไปเป็นไฟล์ Word ท่านจะได้ฝึกสร้างฐานข้อมูลตั้งแต่ต้นจนทำโปรแกรมสำเร็จ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนทำงานในทุกสายอาชีพ และผู้ที่ไม่เคยใช้งานกับออกแบบฐานข้อมูลมาก่อน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Access
เหมาะสำหรับ คนทำงานในทุกสายอาชีพ และผู้ที่ไม่เคยใช้งานกับออกแบบฐานข้อมูลมาก่อน
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Microsoft office, Programming และ Web Design

การศึกษา:
  • Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application)
  • M.B.A. (Major in Management Information System), Drexel University, Pennsylvania, USA.
  • วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา
ความเชี่ยวชาญ:
  • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP, HTML, CSS, JavaScript, ReactJS และ ASP.NET MVC
  • Database Development ด้วย Microsoft Access, MySQL, SQL Server, SQLite, PostgreSQL และ MongoDB
  • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การบริหารจัดการระบบไอทีในองค์กร (Management Information System) และ วิเคราะห์การเงิน
ค่าเรียน ราคา 13,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม