ราคา 11,800 บาท (เรียน Online ลดสูงสุด 40%)

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 8,800 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีการออกแบบเว็บไซต์ Wordpress ด้วย Content Builder Theme ชื่อ Divi จาก Elegant Themes ที่สามารถกำหนดดีไซน์ของส่วนหน้า Wordpress ด้วยระบบลากและวาง (Drag and Drop) และระบบจัดเนื้อหาแบบบล็อก (Blocking) โดยไม่ต้องอาศัยการเขียน Code HTML, CSS, PHP เลย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องการเขียนภาษาดังกล่าวเพื่อทำเว็บไซต์สำหรับมืออาชีพ ตัวอย่างการใช้งานระบบนี้สามารถหาได้ที่ https://www.elegantthemesdemo.com/?et_fb=1

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Wordpress, Divi, LOCAL by Flywheel
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจวิธีการออกแบบเว็บไซต์ Wordpress
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าเรียน ราคา 11,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม