ราคา 11,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 8,280 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีการออกแบบเว็บไซต์ Wordpress ด้วย Content Builder Theme ชื่อ Divi จาก Elegant Themes ที่สามารถกำหนดดีไซน์ของส่วนหน้า Wordpress ด้วยระบบลากและวาง (Drag and Drop) และระบบจัดเนื้อหาแบบบล็อก (Blocking) โดยไม่ต้องอาศัยการเขียน Code HTML, CSS, PHP เลย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องการเขียนภาษาดังกล่าวเพื่อทำเว็บไซต์สำหรับมืออาชีพ ตัวอย่างการใช้งานระบบนี้สามารถหาได้ที่ https://www.elegantthemesdemo.com/?et_fb=1

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Wordpress, Divi, LOCAL by Flywheel
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจวิธีการออกแบบเว็บไซต์ Wordpress
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Design, Movie Editing & 3D Model Creations และ Web Design
การศึกษา: ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน:
  • Senior Software Engineer
  • Art Director
  • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและวางระบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรธุรกิจ
  • TecTony 2019: Web developer / GSuites Instructor
  • Central Siam 2020: Frontend Developer & UX Designer
ค่าเรียน ราคา 11,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม