ราคา 16,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 19,320 บาท (6,440 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 23,040 บาท (5,760 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 24,600 บาท (4,920 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ผ่านการออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และการเขียนเว็บไซต์ด้วยพื้นฐานภาษา HTML และ CSS ประกอบกับการฝึกปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงหลังเรียนจบคอร์ส เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านจะมีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS และออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop พร้อมนำไปประกอบการต่อยอดในการออกแบบเว็บไซต์เฉพาะด้าน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง
เป็นการเรียน ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน ทักษะการใช้งาน Windows หรือ Mac OS พื้นฐาน
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop และ Text Editor (ติดตั้งระหว่างเรียน)
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจในการจัดการระบบเว็บไซต์ ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำหลักสูตร Professional Web Design, Computer Arts & Graphic Design, Photoshop, illustrator, Indesign, InfoGraphic

ค่าเรียน ราคา 16,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม