ราคา 20,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 16,800 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ผ่านการออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และการเขียนเว็บไซต์ด้วยพื้นฐานภาษา HTML และ CSS ประกอบกับการฝึกปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงหลังเรียนจบคอร์ส เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านจะมีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS และออกแบบเว็บไซต์การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop พร้อมนำไปประกอบการต่อยอดในการออกแบบเว็บไซต์การสร้างเว็บไซต์เฉพาะด้าน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 24 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง
เป็นการเรียน ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน ทักษะการใช้งาน Windows หรือ Mac OS พื้นฐาน
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop และ Text Editor (ติดตั้งระหว่างเรียน)
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจในการจัดการระบบเว็บไซต์ ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Design, Movie Editing & 3D Model Creations และ Web Design
การศึกษา: ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน:
  • Senior Software Engineer
  • Art Director
  • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและวางระบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรธุรกิจ
  • TecTony 2019: Web developer / GSuites Instructor
  • Central Siam 2020: Frontend Developer & UX Designer


ค่าเรียน ราคา 20,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม