การใช้ Computer เบื้องต้น

การเรียนคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องพบเจอกับคอมพิวเตอร์ การประกอบอาชีพที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในอนาคต คอมพิวเตอร์จะกลายเป็นปัจจัย หนึ่งในการดำรงชีวิต

อ่านต่อ
Microsoft office

รวบรวมสรุปการใช้งานเบื้องต้น ของโปรแกรมสำนักงานยอดฮิตของ Microsoft ทั้ง 3 โปรแกรม ประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint

อ่านต่อ
Microsoft PowerPoint for Business Presentation

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนการสร้างสไลด์นำเสนอผลงานหรือสไลด์พรีเซนเตชั่น โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้โดดเด่นสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับลักษณะของงาน

อ่านต่อ
Microsoft Excel Basic

หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่าง ๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุม Excel ด้วยภาษา Visual Basic for Application (VBA)

อ่านต่อ
Microsoft Excel (Functions & Data Expert)

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้ใช้งานได้อย่างที่ต้องการ โดยใช้ Function ของ Excel ที่มีมากมาย เรียนรู้และใช้งานแบบผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมืออาชีพ ให้คุณเรียนรู้เครื่องมือ และ Function ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของคุณใหม่เพื่อสำหรับใช้งานอย่างแท้จริง

อ่านต่อ
Microsoft Excel Advanced

ในสายงาน Marketing หรือการขาย และงานออฟฟิศอื่นๆ แน่นอนว่างานของคุณจะต้องข้องเกี่ยวกับฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก ในการที่จะเก็บค่าสถิติต่างๆ อันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทางการตลาด การขาย การวิเคราะห์งานต่างๆ ซึ่งการจัดการข้อมูลที่ดี จะช่วยให้งานของคุณประสบผลสำเร็จอย่างราบรื่น!

อ่านต่อ
Microsoft Excel (Macro & VBA)

เรียนรู้ในเรื่องการใช้งาน Macro และชุดคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นในการพัฒนาโปรแกรม และอำนวยความสะดวกในการทำงานที่มีความซับซ้อน ให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็ว

อ่านต่อ
Microsoft Access for Database Management

เรียนรู้วิธีสร้างฐานข้อมูลและโปรแกรมออกเอกสารทางบัญชีจากฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access เริ่มจากการออกแบบฐานข้อมูล (Database)โดยเน้นการออกแบบฐานข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหา และเรียนวิธีสร้างฐานข้อมูล

อ่านต่อ
Microsoft Word for Professional Report

หลักสูตรเรียนการใช้ Microsoft Word ในการทำเอกสารไม่ว่าจะเป็นจดหมาย รายงาน หนังสือ หรือแบบฟอร์มชนิดต่างๆ ให้มีความโดดเด่นสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับลักษณะของงาน

อ่านต่อ