ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 5,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนการสร้างสไลด์นำเสนอผลงานหรือสไลด์พรีเซนเตชั่น โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  ให้โดดเด่นสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับลักษณะของงาน โดยเริ่มตั้งแต่สร้างสไลด์ ออกแบบสไลด์ พิมพ์และจัดรูปแบบข้อความ ตกแต่งสไลด์ให้ดูโดดเด่นโดยใช้รูปภาพ (Picture) รูปทรง (Shape) ใส่ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  ใส่เอฟเฟ็ค เรียนวิธีสร้างแผนภาพแผนผังองค์กรและ Flowchart แสดงขั้นตอนการทำงาน  เรียนวิธีสร้างกราฟจากข้อมูลใน Microsoft Excel และแทรกข้อมูลจาก Microsoft Word เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับการเสนอผลงาน เรียนการเตรียมสไลด์ในการนำเสนอผลงาน มี Workshop ให้ท่านได้ฝึกทำสไลด์จริงจนเสร็จ พร้อมข้อแนะนำในการทำพรีเซนเตชั่นให้ได้ตามที่ต้องการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนทำงานในทุกสายอาชีพ นักเรียน และนักศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft PowerPoint
เหมาะสำหรับ คนทำงานในทุกสายอาชีพ นักเรียน และนักศึกษา
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี
อาจารย์ประจำหลักสูตร  Microsoft Office
การศึกษา : ปริญญาโท  MBA, Drexel University, USA.    ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เมื่อจบหลักสูตรท่านสามารถสร้างสไลด์นำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ โดยจะรู้อย่างละเอียดว่า PowerPoint มีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยสร้างสไลด์ และสามารถนำเครื่องมือเหล่านั้นไปใช้ในการสร้างสไลด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้าได้ ฟรี ( 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี )
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง จากโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign)
ค่าเรียน
 • ราคา 5,800 บาท
 • ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สยามพารากอน
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม