ราคา 10,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 7,580 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนการสร้างสไลด์นำเสนอผลงานหรือสไลด์พรีเซนเตชั่น โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  ให้โดดเด่นสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับลักษณะของงาน โดยเริ่มตั้งแต่สร้างสไลด์ ออกแบบสไลด์ พิมพ์และจัดรูปแบบข้อความ ตกแต่งสไลด์ให้ดูโดดเด่นโดยใช้รูปภาพ (Picture) รูปทรง (Shape) ใส่ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  ใส่เอฟเฟ็ค เรียนวิธีสร้างแผนภาพแผนผังองค์กรและ Flowchart แสดงขั้นตอนการทำงาน  เรียนวิธีสร้างกราฟจากข้อมูลใน Microsoft Excel และแทรกข้อมูลจาก Microsoft Word เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับการเสนอผลงาน เรียนการเตรียมสไลด์ในการนำเสนอผลงาน มี Workshop ให้ท่านได้ฝึกทำสไลด์จริงจนเสร็จ พร้อมข้อแนะนำในการทำพรีเซนเตชั่นให้ได้ตามที่ต้องการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนทำงานในทุกสายอาชีพ นักเรียน และนักศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft PowerPoint
เหมาะสำหรับ คนทำงานในทุกสายอาชีพ นักเรียน และนักศึกษา
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี การศึกษา : Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application) M.B.A. (Major in  Management Information System) Drexel University, Pennsylvania, USA.
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา
ค่าเรียน ราคา 10,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม