About us

Internet and Design Institute - NetDesign

Adobe Certified Associate

NetDesign จับมือ Adobe จัดตั้งศูนย์สอบ Adobe Certified Associate ในประเทศไทย Adobe จับมือ NetDesign เปิดเป็นศูนย์สอบ Adobe Certified Associate ที่ NetDesign ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อสอบวัดระดับความสามารถการใช้งานโปรแกรมกลุ่ม Adobe

Wacom

Wacom ตั้งศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก Wacom Training Center ขึ้นที่ NetDesign ทุกสาขา Wacom ผู้นำเทคโนโลยี เมาส์ปากกา ที่ได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายทั่วโลก จัดตั้งศูนย์อบรมการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้ Wacom เป็นอุปกรณ์เสริมในการเรียน เพื่อช่วยให้สร้างงานได้รวดเร็ว สวยงามยิ่งขึ้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จับมือ NetDesign จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูแลการรับสมัครและทำหลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตร Digital Photography ให้กับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA

สถาบัน NetDesign ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับทางสมาคม ATTA ในหลักสูตร Digital Photography ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้ในวันนี้ไปใช้ในการถ่ายภาพได้ดังตั้งใจนะคะ

Read more

2012

เคน - ภู - ดาว

2012

เคน - ภู - ดาว

2012

เคน - ภู - ดาว

2012

เคน - ภู - ดาว

2012

เคน - ภู - ดาว

2012

เคน - ภู - ดาว