ราคา 29,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 25,380 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ปัจจุบันในการสร้างเว็บไซต์ แทบทุกเว็บไซต์ใช้ HTML ในการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์  ใช้ CSS ช่วยปรับแต่งสไตล์ของเว็บไซต์ให้โดดเด่น สวยงาม น่าดู  ใช้ Bootstrap ในการทำเว็บไซต์ให้สามารถปรับตามขนาดของหน้าจอได้ ที่เรียกว่าเป็น Responsive Website ส่วน JavaScript จะเป็น Front-End Code ที่สามารถเขียนคำสั่งให้ทำตามเงื่อนไข ทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่าย หลักสูตรนี้สอนการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5, CSS3, Bootstrap และ JavaScript ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows, ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ Brackets หรือ Visual Studio Code
เหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนวิธีทำเว็บไซต์แบบปรับตามขนาดของจอด้วย HTML5, CSS3, Bootstrap และใช้ JavaScript เป็นโปรแกรมในการทำงานต่างๆของเว็บไซต์
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Microsoft office, Programming และ Web Design

การศึกษา:
  • Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application)
  • M.B.A. (Major in Management Information System), Drexel University, Pennsylvania, USA.
  • วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา
ความเชี่ยวชาญ:
  • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP, HTML, CSS, JavaScript, ReactJS และ ASP.NET MVC
  • Database Development ด้วย Microsoft Access, MySQL, SQL Server, SQLite, PostgreSQL และ MongoDB
  • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การบริหารจัดการระบบไอทีในองค์กร (Management Information System) และ วิเคราะห์การเงิน
ค่าเรียน ราคา 29,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม