ราคา 12,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 15,820 บาท (5,273 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 19,440 บาท (4,860 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 21,100 บาท (4,220 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

โปรแกรม Zbrush ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างงานโมเดล 3 มิติ ที่ได้ความนิยมอย่างมากในตอนนี้
เพราะเป็นการสร้างโมเดล 3 มิติที่มีเทคนิคการทำงานปั้นคล้ายการปั้นด้วยดิน แต่เป็นการปั้นด้วยคอมพิวเตอร์ 
https://youtu.be/hlThsUR6TQ8
และในหลายแขนงวิชาชีพก็นำโปรแกรมนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย
เช่น งานออกแบบ concept art  , 3d Printing , Jewelry design  ,Game ,
งานด้าน Animation ที่ต้องใช้โมเดล 3 มิติ 
โดยเฉพาะงานสร้างภาพประกอบทางภาพยนต์
Visual effects (VFX) ซึ่ง  โปรแกรม Zbrush ถึงกับเคยได้รับรางวัล Scientific And Engineering  Award (2014)  
ซึ่งให้โดย 
Academy of  Motion Picture Arts and Sciences หรือที่เราคุ้นกันในนามรางวัล Oscar   
https://www.oscars.org/sci-tech/ceremonies/2014     
https://www.youtube.com/watch?v=DKEOuJfcyks

หลักสูตร Zbrush เบื้องต้นนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ขั้นพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเพื่อให้เข้าใจง่ายเหมาะกับคนที่สนใจทั่วๆไปและผู้เริ่มต้นศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง เรียน ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน ผู้ที่สนใจทั่วไปที่สามารถใช่คอมพิวเตอร์ได้
โปรแกรมที่ใช้ Zbrush
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเป็นนักสร้างงานโมเดล 3 มิติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านโมเดล 3 มิติ
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 3D Animation
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 12,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม