ราคา 9,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 13,720 บาท (4,573 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 17,640 บาท (4,410 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 19,600 บาท (3,920 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีการออกแบบ Website & Mobile Application ด้วยโปรแกรม Adobe XD รู้จักหลักการออกแบบโซลูชั่นการใช้งานที่เน้นเจาะลึกถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) มากกว่าการออกแบบแค่เพื่อความสวยงาม สำรวจแนวทางการออกแบบ UX ผ่านการวิเคราะห์วิธีคิดของผู้ใช้ จิตวิทยา และประวัติศาสตร์การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ หลักสูตรนี้เหมาะสมกับนักการตลาด นักออกแบบ และผู้ที่สนใจในเรื่อง UX Design ที่ใช้โปรแกรม Adobe XD เป็นเครื่องมือสื่อสารแนวคิดหลัก (Adobe XD 70%, UX Service Design 30%) แต่สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานนี้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ เช่น Sketch, Zeplin, และ InVision หลักสูตรนี้ไม่ใช่การสอนการใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่จะมีการสอนวิธีการวิเคราะห์ วางแผนการออกแบบด้วย Agile Planning Workshop ด้วย กรุณาสำรวจความต้องการของตนเองก่อนสมัครเรียน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้แบบพื้นฐาน, สามารถทำงานด้านการวางแผน และยินดีฝึกวิธีการประสานงาน
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop, Adobe XD
เหมาะสำหรับ นักการตลาด นักออกแบบ และผู้ที่สนใจในเรื่อง UX Design
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
            การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            Web Designer / Graphic Designer / Wordpress & Frontend Developer / UX Designer
ค่าเรียน ราคา 9,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม