ราคา 15,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 11,080 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีการออกแบบ Website & Mobile Application ด้วยโปรแกรม Adobe XD รู้จักหลักการออกแบบโซลูชั่นการใช้งานที่เน้นเจาะลึกถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) มากกว่าการออกแบบแค่เพื่อความสวยงาม สำรวจแนวทางการออกแบบ UX ผ่านการวิเคราะห์วิธีคิดของผู้ใช้ จิตวิทยา และประวัติศาสตร์การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ หลักสูตรนี้เหมาะสมกับนักการตลาด นักออกแบบ และผู้ที่สนใจในเรื่อง UX Design ที่ใช้โปรแกรม Adobe XD เป็นเครื่องมือสื่อสารแนวคิดหลัก (Adobe XD 70%, UX Service Design 30%) แต่สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานนี้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ เช่น Sketch, Zeplin, และ InVision หลักสูตรนี้ไม่ใช่การสอนการใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่จะมีการสอนวิธีการวิเคราะห์ วางแผนการออกแบบด้วย Agile Planning Workshop ด้วย กรุณาสำรวจความต้องการของตนเองก่อนสมัครเรียน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้แบบพื้นฐาน, สามารถทำงานด้านการวางแผน และยินดีฝึกวิธีการประสานงาน
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop, Adobe XD
เหมาะสำหรับ นักการตลาด นักออกแบบ และผู้ที่สนใจในเรื่อง UX Design
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Design, Movie Editing & 3D Model Creations และ Web Design
การศึกษา: ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน:
  • Senior Software Engineer
  • Art Director
  • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและวางระบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรธุรกิจ
  • TecTony 2019: Web developer / GSuites Instructor
  • Central Siam 2020: Frontend Developer & UX Designer
ค่าเรียน ราคา 15,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม