ราคา 16,800 บาท (เรียน Online ลดสูงสุด 40%)

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 12,800 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ต่อยอดจากคอร์ส Professional Web Design หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านการทำเว็บไซต์ทั่วไป และต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถแสดงผลได้ดีบนทุก ๆ อุปกรณ์สื่อสาร ตั้งแต่ PC, Smart Phone, Tablet แม้กระทั่งบนสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งช่วยให้ประหยัดทรัพยากรของการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ นอกจากนี้แล้วยังทำให้เว็บไซต์ของผู้เรียนมีลักษณะการแสดงผลแบบ “เว็บแอปพลิเคชัน” มีความทันสมัย ดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานด้านการทำเว็บไซต์ทั่วไป หรือเคยผ่านการเรียนหลักสูตร Professional Web Design มาแล้ว
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop CC, Adobe Dreamweaver CC
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเป็น Web Designer, Web Developer, Mobile Developer
วิทยากร อาจารย์ ชวัล แซ่เลา อาจารย์ประจำหลักสูตร Professional Web Design
ค่าเรียน ราคา 16,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม