ราคา 9,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 12,320 บาท (4,107 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 15,240 บาท (3,810 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 16,600 บาท (3,320 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

Coding หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กทุกคนควรเรียนรู้ ทุกวันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เล่นเกม คอมพิวเตอร์ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถจัดเก็บและเรียกข้อมูล สื่อสารกับเพื่อนและหาข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก Coding คืออะไร Coding ก็คือการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน Coding มีอยู่ทุกที่ในทุกอุปกรณ์รอบๆตัวเรา ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ ของเล่น โซเชียลมีเดีย แอปต่างๆที่เราใช้ ล้วนแล้วแต่ทำงานด้วยโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำไมจึงต้องเรียน Coding ประการแรกคือการเขียนโค้ดนั้นสนุก เราสามารถสร้างแอป สร้างเกมเอง  ถ้ามีไอเดียเจ๋งๆ เราก็สามารถเขียนโค้ดทำให้เป็นความจริง ประการที่สอง การเขียนโค้ดเป็นทักษะในการทำงานที่มีคุณค่า สามาถช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ทำไมจึงต้องเรียนภาษา Python เพราะ Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียนง่าย สนุก และมีความสามารถสูง หลักสูตร Python Coding for Kids นี้ นักเรียนจะได้เรียนพื้นฐานการเชียนโปแรกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การกำหนดตัวแปร ชนิดของข้อมูล วิธีเขียนโค้ดคำนวณทางคณิตศาสตร์ เขียนคำสั่งเกี่ยวกับวันที่และเวลา คำสั่งกำหนดทางเลือก และคำสั่งแบบวนรอบ จะได้เรียนวิธีสร้างกราฟิกรูปทรงชนิดต่างๆด้วย Python Turtle Graphic นักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดการเขียนโค้ด และสร้างเกมง่ายๆด้วย Python  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียน และผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ ไพธอนไอเดิ้ล (Python IDLE)
เหมาะสำหรับ นักเรียน และผู้ที่เริ่มต้นศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี การศึกษา : Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application) M.B.A. (Major in  Management Information System) Drexel University, Pennsylvania, USA.
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม