ราคา 1,200 บาท

* หลักสูตรออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน โดยใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกับการใช้ Generative Fill ทุกกระบวนการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ, หลักการใช้สี, หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ (Composition), การจัดรูปแบบตัวอักษร (Typo Graphic) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้นได้)
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop CC 2023
เหมาะสำหรับ ท่านที่ต้องการ ใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ในการทำงานในรูปแบบต่างๆ
วิทยากร อาจารย์ นัทธมน สีทำมี
อาจารย์ประจำหลักสูตร Artificial Intelligence (AI)
การศึกษา:
  • ปริญญาโท Data Science, Burapha University, Thailand
  • ปริญญาตรี Information Technology, Burapha University, Thailand
ค่าเรียน
ราคา 1,200 บาท ต่อ ท่าน

***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน
***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม