ราคา 13,600 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 9,580 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดสำหรับการเรียนรู้วิธีการสร้าง Motion Graphic และ Animation ด้วยโปรแกรม After Effects เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เน้นการใช้งานจริง หลักสูตรนี้จะเน้นฝึกปฏิบัติ และเรียนด้วยระยะสั้น

เมื่อจบหลักสูตรนี้ ท่านจะเข้าใจวิธีการสร้างชิ้นงานใน After Effect วิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในการเปลี่ยนให้ภาพนิ่งกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการสร้างตัวละคร ฉากประกอบ หรือข้อความเคลื่อนไหว รวมทั้งการใช้งาน After Effect Template ที่จะทำให้วิดีโอดูดี สวยงาม และมีความเป็นมืออาชีพได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน การใช้งานโปรแกรมกราฟิก Photoshop หรือ Illustrator
โปรแกรมที่ใช้ Photoshop หรือ Illustrator, After Effects, และ Media Encoder
เหมาะสำหรับ ทุกท่านที่ต้องการสร้าง Motion graphic ให้กับงานที่คุณกำลังทำ หรือ ท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ ด้าน After Effect
วิทยากร อาจารย์ ชัยชนะ เฮงนิรันดร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Movie Editing & 3D Model Creations และ Photography
การศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน:
 • อาจารย์พิเศษด้าน Multimedia ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ม.จุฬาลงกรณ์, ม.ราชมงคล ธัญบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
 • ร่วมผลิตการ์ตูน 3D Animation และสื่อการสอนให้บริษัท Nevermind-Pictures
 • ร่วมผลิตเกม MMORPG เกมแรกของไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • ร่วมผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Virtual world และ Shopping Center แบบ Virtual world แห่งแรกของเมืองไทย

อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Design, Movie Editing & 3D Model Creations และ Web Design
การศึกษา: ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน:
 • Senior Software Engineer
 • Art Director
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและวางระบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรธุรกิจ
 • TecTony 2019: Web developer / GSuites Instructor
 • Central Siam 2020: Frontend Developer & UX Designer

อาจารย์ รณกรณ์ บุญญฤทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Design และ Movie Editing & 3D Model Creations
การศึกษา:
 • Certificate IV in Screen and Media Sydney
 • Diploma of Screen and Media Sydney
 • Completing the course at National Art School Sydney
 • Completing the course at Australian Centre for Photography
ประสบการณ์ทำงาน:
 • Bentoli (Thailand ): Webdesign and Graphicdesigner base design website and design folders brand
 • Graphic design at Civic Hotal (Sydney): Logo design, 3D logo, Flyerdesign, Video promote 3dmapping V bar Sydney Photographer, Graphic design and VideoEditor
 • Graphic design at Combine Solution and jettblack.com.au (Sydney): Logo design,3D logo, Flyerdesign, Newsletters, Email Marketing, Using the magento platform, Photographer, Graphic design and VideoEditor
 • Instructor at bangkokfa
ค่าเรียน ราคา 13,600 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม