ราคา 13,600 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 9,580 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดสาหรับการเรียนรู้วิธีการสร้าง Motion Graphic และ Animation ด้วยโปรแกรม After Effects เหมาะสาหรับผู้เรียนที่เน้นการใช้งานจริงหลังเรียนคอร์สจบ เน้นฝึกปฏิบัติ และเรียนด้วยระยะเวลาอันสั้น เมื่อจบหลักสูตรนี้ ท่านจะเข้าใจวิธีการสร้างชิ้นงานใน After Effect วิธีการใช้คาสั่งต่าง ๆ ในการเปลี่ยนให้ภาพนิ่งกลายเป็นภาพเคลื่อนไหว เทคนิคต่าง ๆ สาหรับการทาตัวละคร ฉากประกอบ หรือข้อความเคลื่อนไหว รวมทั้งการใช้งาน After Effect Template ที่จะทาให้วิดีโอดูมีความเป็นมืออาชีพได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน การใช้งานโปรแกรมกราฟิก Photoshop หรือ Illustrator
โปรแกรมที่ใช้ Photoshop หรือ Illustrator, After Effects, และ Media Encoder
เหมาะสำหรับ ทุกท่านที่ต้องการสร้าง Motion graphic ให้กับงานที่คุณกำลังทำ หรือ ท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ ด้าน After Effect
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำหลักสูตร Professional Web Design, Computer Arts & Graphic Design, Photoshop, illustrator, Indesign, InfoGraphic
ค่าเรียน ราคา 13,600 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม