ราคา 7,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 10,920 บาท (3,640 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 14,040 บาท (3,510 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 15,600 บาท (3,120 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดสาหรับการเรียนรู้วิธีการสร้าง Motion Graphic และ Animation ด้วยโปรแกรม After Effects เหมาะสาหรับผู้เรียนที่เน้นการใช้งานจริงหลังเรียนคอร์สจบ เน้นฝึกปฏิบัติ และเรียนด้วยระยะเวลาอันสั้น เมื่อจบหลักสูตรนี้ ท่านจะเข้าใจวิธีการสร้างชิ้นงานใน After Effect วิธีการใช้คาสั่งต่าง ๆ ในการเปลี่ยนให้ภาพนิ่งกลายเป็นภาพเคลื่อนไหว เทคนิคต่าง ๆ สาหรับการทาตัวละคร ฉากประกอบ หรือข้อความเคลื่อนไหว รวมทั้งการใช้งาน After Effect Template ที่จะทาให้วิดีโอดูมีความเป็นมืออาชีพได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน การใช้งานโปรแกรมกราฟิก Photoshop หรือ Illustrator
โปรแกรมที่ใช้ Photoshop หรือ Illustrator, After Effects, และ Media Encoder
เหมาะสำหรับ ทุกท่านที่ต้องการสร้าง Motion graphic ให้กับงานที่คุณกำลังทำ หรือ ท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ ด้าน After Effect
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำหลักสูตร Professional Web Design, Computer Arts & Graphic Design, Photoshop, illustrator, Indesign, InfoGraphic
ค่าเรียน ราคา 7,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม