ราคา 3,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 3,420 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ผู้เรียนจะได้เรียนการใช้ Microsoft Word ในการทำเอกสารไม่ว่าจะเป็นจดหมาย รายงาน หนังสือ หรือแบบฟอร์มชนิดต่างๆ ให้มีความโดดเด่นสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับลักษณะของงาน โดยเริ่มเรียนตั้งแต่การจัดรูปแบบข้อความ ย่อหน้า หัวข้อย่อย วิธีจัดหน้ากระดาษ (Page Layout) และใช้แท็บเพื่อให้เนื้อหาในเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการอ่าน  เรียนวิธีใส่ตารางเพื่อเสริมเนื้อหาข้อมูลในเอกสาร ใส่รูปภาพและวิดีโอเพื่อให้ดูมีชีวิตชีวา เรียนวิธีสร้างจดหมายเวียนด้วย Mail Merge  วิธีทำสารบัญ Footnote กับ Endnote จนถึงการพิมพ์เอกสาร แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF และสร้างเทมเพลตเก็บรูปแบบไว้ใช้ต่อไป มี Workshop ให้ผู้เรียนได้ฝึกทำ Resume จนสำเร็จ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนทำงานในทุกสายอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ไม่เคยใช้ Word มาก่อน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Word
เหมาะสำหรับ คนทำงานในทุกสายอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ไม่เคยใช้ Word มาก่อน
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี อาจารย์ประจำหลักสูตร  Microsoft Office การศึกษา : ปริญญาโท  MBA, Drexel University, USA.                  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เมื่อจบหลักสูตร ท่านจะสามารถทำเอกสารในรูปแบบต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือต่างๆใน Microsoft Word มาช่วยทำและพิมพ์เอกสารในงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้จบหลักสูตรสามารถต่อยอดเพื่อเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ต่อไปได้
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้าได้ ฟรี ( 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี )
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง จากโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign)
ค่าเรียน
 • ราคา 3,800 บาท
 • ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 3,420 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม