ราคา 4,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 6,020 บาท (2,007 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 7,440 บาท (1,860 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 8,100 บาท (1,620 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ผู้เรียนจะได้เรียนการใช้ Microsoft Word ในการทำเอกสารไม่ว่าจะเป็นจดหมาย รายงาน หนังสือ หรือแบบฟอร์มชนิดต่างๆ ให้มีความโดดเด่นสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับลักษณะของงาน โดยเริ่มเรียนตั้งแต่การจัดรูปแบบข้อความ ย่อหน้า หัวข้อย่อย วิธีจัดหน้ากระดาษ (Page Layout) และใช้แท็บเพื่อให้เนื้อหาในเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการอ่าน  เรียนวิธีใส่ตารางเพื่อเสริมเนื้อหาข้อมูลในเอกสาร ใส่รูปภาพและวิดีโอเพื่อให้ดูมีชีวิตชีวา เรียนวิธีสร้างจดหมายเวียนด้วย Mail Merge  วิธีทำสารบัญ Footnote กับ Endnote จนถึงการพิมพ์เอกสาร แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF และสร้างเทมเพลตเก็บรูปแบบไว้ใช้ต่อไป มี Workshop ให้ผู้เรียนได้ฝึกทำ Resume จนสำเร็จ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนทำงานในทุกสายอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ไม่เคยใช้ Word มาก่อน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Word
เหมาะสำหรับ คนทำงานในทุกสายอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ไม่เคยใช้ Word มาก่อน
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี อาจารย์ประจำหลักสูตร  Microsoft Office การศึกษา : ปริญญาโท  MBA, Drexel University, USA.                  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าเรียน ราคา 4,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม