ราคา 10,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 6,800 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้ใช้งานได้อย่างที่ต้องการ โดยใช้ Function ของ Excel ที่มีมากมาย เรียนรู้และใช้งานแบบผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมืออาชีพ ให้คุณเรียนรู้เครื่องมือ และ Function ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของคุณใหม่เพื่อสำหรับใช้งานอย่างแท้จริง หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาที่เน้นทักษะการใช้งานสูตร และ เครื่องมือในการจัดการข้อมูลเป็นหลัก เหมาะกับทุกสายอาชีพ ทุกสาขาที่มีข้อมูลอยู่แล้ว พร้อมที่จะเรียนรู้การจัดข้อมูลด้วย Excel แบบผู้เชี่ยวชาญ เต็มอิ่มกับ Function ที่จำเป็นสำหรับการจัดการข้อมูล

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 1 วัน
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้และใช้งานพื้นฐาน Excel เป็น
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Excel
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการจัดการข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้ใช้งานได้อย่างที่ต้องการ โดยใช้ Function ของ Excel ที่มีมากมาย
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี การศึกษา : Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application) M.B.A. (Major in  Management Information System) Drexel University, Pennsylvania, USA.
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา
อาจารย์ ชุมพล คุ้มวงษา
อาจารย์ประจำหลักสูตร  Microsoft Office
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ค่าเรียน ราคา 10,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม