ราคา 15,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 11,080 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนการสร้างโครงการด้วย Microsoft Project ตั้งแต่กำหนดเงานหลัก งานย่อย กำหนดทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่าย เชื่อมโยงงานหลักกับงานย่อย ติดตามผล จนถึงทำรายงาน ในหลักสูตรผู้เรียนจะได้ลงมือทำ Workshop สร้างโปรเจ็กด้วยตนเอง

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง
เป็นการเรียน ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน ใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได้
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Project
เหมาะสำหรับ วิศวกร, สถาปนิก ,ผู้บริหารโครงการหรือโปรเจ็ก ,นักศึกษา และผู้ที่สนใจเรียน Microsoft Project เพื่อนำไปใช้บริหารโครงการ
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี การศึกษา : Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application) M.B.A. (Major in  Management Information System) Drexel University, Pennsylvania, USA.
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา
เชี่ยวชาญ สอนโปรแกรม Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access และสอนเขียนโปรแกรมด้วย PHP, C#, Python and Java
 
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 15,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม