ราคา 23,800 บาท (เรียน Online ลดสูงสุด 40%)

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 14,800 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

โปรแกรมMayaเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงานกราฟิก3มิติที่มีผู้ใช้มากอยู่ในระดับต้นๆของโลกและมีการพัฒนามาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี (เริ่มในปี 1998) โดยเฉพาะกับวงการ Visual Effects ในงานภาพยนต์ระดับโลก และได้รับรางวัลจาก  Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Oscar) มาแล้วถึงสามครั้งคือ

  • ปี ค.ศ. 2003 Academy Award for Technical Achievement for scientific and technical achievement for their development of Maya software
  • ปี ค.ศ. 2005 Academy Award for Technical Achievement for their invention and application of subdivision surfaces
  • ปี ค.ศ. 2008 Academy Award for Technical Achievement for the design and implementation of the Maya Fluid Effects system
Maya ถือว่าเป็นโปรแกรม 3มิติหลักอันหนึ่งที่คนที่สนใจด้านนี้ควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้ ทั้งในประเทศไทยเองก็มี studio ที่ทำงานในด้าน Animation, VFX , Video Games และอื่นๆ นั้นก็ได้ใช้โปรแกรมนี้กันอย่างแพร่หลายอีกด้วย ทั้งนี่คอร์ส Maya เบื้องต้น นี้มุ่งเน้นให้ผู้ที่เรียนได้รู้จักการทำงานของโปรแกรมในขั้นพื้นฐาน เป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับในระดับเริ่มต้น  เพื่อนำควานมรู้ที่ได้นี้ไปต่อยอดในคอร์สอื่นๆที่เกียวข้องต่อไป  

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Autodesk Maya
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจทั่วไปในงานกราฟิก 3มิติ และผู้ที่เริ่มต้นเรียนโปรแกรม Maya
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร 3D Animation
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 23,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม