ราคา 5,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 6,720 บาท (2,240 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 8,040 บาท (2,010 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 8,600 บาท (1,720 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอด การทำงานสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ และต้องปรับรูปภาพเพื่อนำไปใช้ในงานลักษณะต่างๆ โดยในเนื้อหาการเรียน จะเริ่มจากการจัดการไฟล์รูปภาพต่างๆ และปรับแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom จากนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับการปรับแต่งภาพ และ รูปแบบการบันทึกเพื่อนำไปใช้งานประเภท ต่างๆ ตามประเภทงานของผู้ใช้แต่ละคน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง เรียน ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Lightroom , Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเรียนรู้เทคนิคการปรับแต่งรูปภาพ อย่างมืออาชีพ
วิทยากร อาจารย์ ชัยชนะ เฮงนิรันดร์ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร Digital Photography 
ค่าเรียน ราคา 5,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม