ราคา 12,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 15,120 บาท (5,040 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 18,240 บาท (4,560 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 19,600 บาท (3,920 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานด้านงานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในต่างๆ ซึ่งการสร้างงานด้วยโปรแกรม 3DsMax และต้องการความเสมือนจริงยิ่งขึ้น โดยการตกแต่งแสงเพิ่มเติมด้วย Plug in ยอดนิยม คือ Vray ดังนั้น ในหลักสูตร ผู้เรียน จึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรม 3DsMax มาเบื้องต้น และศึกษาต่อยอดในหลักสูตร นี้ ตั้งแต่ เริ่มต้นเทคนิคการจัดแสง ,ลักษณะของพื้นผิวประเภทต่างๆ ,การสร้างบรรยากาศ รวมถึง การจัดแสงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการสร้างงาน รวมถึงเทคนิคและวิธีการทำงานจากผู้สอนผู้มีประสบการณ์ตรง

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 17 ชั่วโมง 30 นาที เรียนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานโปรแกรม 3DsMax หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร 3D Animation with 3DsMax 2015
โปรแกรมที่ใช้ 3D Studio MAX, Vray Plug in
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานในสายงานด้านงานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในต่างๆ
วิทยากร อาจารย์ ฐิติกร จันทพลาบูรณ์ การศึกษา: ปริญญาโท เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม, ลาดกระบังฯ  ปริญญาตรี ออกแบบตกแต่ง, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  อาจารย์ ชนันตพล พู่โชตินันท์ การศึกษา: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 12,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม