ภาพรวม

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานด้านงานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในต่างๆ ซึ่งการสร้างงานด้วยโปรแกรม 3DsMax และต้องการความเสมือนจริงยิ่งขึ้น โดยการตกแต่งแสงเพิ่มเติมด้วย Plug in ยอดนิยม คือ Vray ดังนั้น ในหลักสูตร ผู้เรียน จึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรม 3DsMax มาเบื้องต้น และศึกษาต่อยอดในหลักสูตร นี้ ตั้งแต่ เริ่มต้นเทคนิคการจัดแสง ,ลักษณะของพื้นผิวประเภทต่างๆ ,การสร้างบรรยากาศ รวมถึง การจัดแสงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการสร้างงาน รวมถึงเทคนิคและวิธีการทำงานจากผู้สอนผู้มีประสบการณ์ตรง

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 17 ชั่วโมง 30 นาที เรียนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานโปรแกรม 3DsMax หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร 3D Animation with 3DsMax 2015
โปรแกรมที่ใช้ 3D Studio MAX, Vray Plug in
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานในสายงานด้านงานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในต่างๆ
วิทยากร อาจารย์ ฐิติกร จันทพลาบูรณ์ การศึกษา: ปริญญาโท เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม, ลาดกระบังฯ  ปริญญาตรี ออกแบบตกแต่ง, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  อาจารย์ ชนันตพล พู่โชตินันท์ การศึกษา: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม