ภาพรวม

หลักสูตรสำหรับนักวาดที่ต้องการเรียนรู้การสร้างภาพเวกเตอร์ ควบคู่ไปกับเทคนิคการใช้งานเมาส์ปากกาในการออกแบบ พร้อมชี้ช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ ท่านสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักภาพประกอบหนังสือ หรือ นักขายภาพvectors, รับออกแบบลายสกรีนเสื้อ, fashion designer และอาชีพอื่นๆ ด้านการออกแบบภาพเวกเตอร์

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 31 ชั่วโมง 30 นาที เรียนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Illustrator เบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ โปรแกรม Illustrator
เหมาะสำหรับ สำหรับนักวาดที่ต้องการต่อยอดการเรียนรู้การสร้างภาพเวกเตอร์ ด้วยการใช้เมาส์ปากกา**ผู้เข้าอบรม ต้องเตรียม Wacom ของตนมาเท่านั้น! ( ทางโรงเรียน ไม่มีอุปกรณ์ Wacom ให้ )
วิทยากร อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ค่าเรียน ราคา 12,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม