ราคา 8,800 บาท (เรียน Online ลดสูงสุด 40%)

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 4,800 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาและสร้างไอเดีย จากสิ่งรอบตัวเพื่อนำมาพัฒนาทักษะทางจินตนาการ เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็น ชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือจากโปรแกรม ColorPainting ควบคู่กับการใช้อุปกรณ์ มาช่วยในเรื่องการออกแบบ หลักสูตรนี้สอนตั้งแต่กระบวนการสร้าง Mind Map ของความคิด การรู้จักเส้นและรูปทรงต่างๆ ในการออกแบบ การเรียนทฤษฎีสี และ อารมณ์ของสี เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะกับชิ้นงาน จนถึงกระบวนการไปสู่การคิด Concept ของงานแต่ละชิ้นในสไตล์ของตัวเอง พร้อม ทั้งวิเคราะห์ผลงานของนักเรียนจากทางอาจารย์ผู้สอน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน ไม่ต้องมีพื้นฐาน และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม iPad กับ Tablets (Android)
โปรแกรมที่ใช้ Pigment Application
เหมาะสำหรับ เด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี และที่ชอบการระบบสีเพื่อเพิ่มทักษะด้านศิลปะ
วิทยากร วิทยากร อาจารย์ รณกรณ์ บุญญฤทธิ์   (Mr. Ronnakorn Boonyarit) คำแนะนำจากอาจารย์ คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง นักเรียนที่ต้องการสร้าง website ส่วนตัวเพื่อเป็นการขายสิ้นค้าออนไลน์ หรือ แค่เก็บประวัติ รูปภาพ หรือ กิจกรรมอื่นๆมากมายให้เลือกใช้   สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก่อนเริ่มเรียน
  1. Email Address
  2. Paypal account หากต้องการ link ในห้องเรียน
  3. แนวความคิด (Idea)
  4. Business Idea (ธุรกิจที่จะทำ)
  5. รูปภาพที่จะใช้ (อย่างน้อย 20 ภาพ)
ค่าเรียน ราคา 8,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม