ราคา 12,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 16,520 บาท (5,507 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 20,640 บาท (5,160 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 22,600 บาท (4,520 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

สำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบ ตัวละคร สามารถสร้าง concept ให้น่าสนใจ มีเสน่ห์ ตอบสนองความต้องการของตัวเองและพัฒนาศักยภาพความคิดทางด้านการออกแบบ สามารถนำ idea จากสิ่งรอบตัวมาใช้สร้างสรรค์เป็นผลงาน เพื่อสานต่อความฝันคนที่มีใจรักการ์ตูนและคิดที่จะทำงานต่อทางด้าน Animation หรือ Game ในอนาคต พร้อมทั้งเทคนิค และแนวทางการนำเสนอผลงานให้โดนใจ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 24 ชั่วโมง 30 นาที เรียนทั้งสิ้น 7 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจในการวาดการ์ตูน, ผู้ที่ต้องการวาดการ์ตูนเป็นเรื่องราวได้ (Story Board)
วิทยากร อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล การศึกษา : คณะศิลปกรรมเอกวิชาจิตรกรรม ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก
ค่าเรียน ค่าอบรม ราคา 12,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม