ราคา 4,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 6,020 บาท (2,007 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 7,440 บาท (1,860 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 8,100 บาท (1,620 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียน Adobe XD ด้วยการออกแบบเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น อย่างง่าย โดยยึดความต้องการออกแบบ ของนักเรียนเป็นหลัก กระตุ้นให้นักเรียนมีความคิด สร้างสรรค์และออกแบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ตนเองต้องการมี ผ่านการเรียนรู้ การจัดเรียงองค์ประกอบพื้นฐาน ทำให้ชิ้นงานมีความสะอาดตา เรียบง่าย และจัดเรียง ประสบการณ์ของการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เมื่อจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะมีทักษะพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม XD สามารถออกแบบ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้อย่างถูกหลัก สามารถเรียนรู้ควบคู่กับคอร์สกราฟิกอื่น ๆ และเข้าใจการทำงานพื้นฐานของการส่งต่อชิ้นงานสู่การเขียนแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ได้ อนึ่ง ด้วยความรู้จากการเรียนคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถสร้างงานออกแบบที่เป็นการจำลองลักษณะหน้าตาภายนอกของแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะเป็นภาพ และกราฟิกเท่านั้น ไม่ใช่แอพพลิเคชั่นจริง เนื่องจากการพัฒนาผลงานจริงจะต้องอาศัยทักษะ การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบปลายทางของผลงาน แต่นักเรียนจะสามารถมีความภูมิใจกับผลงาน ถ่ายทอดความคิด ไปยังผู้เขียน แอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน การใช้ Windows หรือ Mac OS พื้นฐาน
โปรแกรมที่ใช้ Adobe XD
เหมาะสำหรับ Windows, Internet ( ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน )
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
              การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              UX/UI & Graphic Designer, WordPress & Frontend Developer, และ Lead Media Producer
ค่าเรียน ราคา 4,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม