ราคา 4,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 6,020 บาท (2,007 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 7,440 บาท (1,860 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 8,100 บาท (1,620 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียน Adobe Photoshop ด้วยการตัดต่อกราฟิกอย่างง่าย ด้วยตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น การตัดต่อภาพล้อเลียน การรีทัชภาพ การใส่ตัวหนังสือให้มีสีสันสดใส การตัดพื้นหลัง และเทคนิคอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ เมื่อจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะมีทักษะพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Photoshop สามารถตัดต่อภาพ รีทัชภาพ สร้างกราฟิกพื้นฐาน และเรียนรู้ต่อยอดผ่านสื่อต่าง ๆ หรือคอร์สขั้นสูงต่อได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน การใช้ Windows หรือ Mac OS พื้นฐาน
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ เด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี และที่ชอบการระบบสีเพื่อเพิ่มทักษะด้านศิลปะ
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
              การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              UX/UI & Graphic Designer, WordPress & Frontend Developer, และ Lead Media Producer
ค่าเรียน ราคา 4,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม