ราคา 10,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 14,420 บาท (4,807 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 18,240 บาท (4,560 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 20,100 บาท (4,020 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

 Angular คือ JavaScript Framework ซึ่งปรับเปลี่ยน Script จากรูปแบบเดิม ให้อยู่ในรูปแบบของ Type Script ทำให้การเขียนโปรแกรมดูสมบูรณ์แบบและมีระเบียบมากขึ้นในเรื่องของการประกาศตัวแปร อีกทั้ง Angular เป็นหลักการทำงานในรูปแบบ Front – End ให้ Web Client เป็นผู้ประมวลผลและวิธีในการ View ข้อมูลนั้นเป็น Single - Page - Application (SPAs) อีกทั้งยังอยู่ภายใต้ Concept MVC (Model View Controller) และทำงานควบคู่กับ HTML5 อีกด้วย

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 วัน
พื้นฐานผู้เรียน ครอบคลุมทั้งผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านการโปรแกรมมิ่งหรือไม่เคยมีมาก่อน
โปรแกรมที่ใช้ Visual Studio Code & JetBrain *** เท่านั้น
เหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ สร้างเว็บแนว Single Page Applications (SPA) โดย Angular จะช่วยให้การทำเว็ปไซต์นั้นง่ายขึ้น
วิทยากร อ.ธีร์รัฐ ภูวบวรพิมพ์กุล (Mr. Teerat Phoowaborwornphimkul)
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 10,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม