ราคา 38,800 บาท (เรียน Online ลดสูงสุด 40%)

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 28,800 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหา การออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นงาน 3 มิติ อาทิ Advance Parts, Advance Assembly, Advance Drawing เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมการผลิต เน้นเรื่องของสายงานผลิต สร้างเครื่องจักร เพื่อควบคุมเครื่องจักร ทำให้การควบคุมเครื่องจักรและสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงาน การสร้างงานโลหะแผ่น Sheet Metal การเขียนแบบโครงสร้างและงานเชื่อม Wildman การประยุกต์คำสั่งเพื่อสร้างชิ้นงานที่้ซับซ้อน การออกแบบโดยการใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานการออกแบบชิ้นงานและ Moldsการวิเคราะห์คุณสมบัติของชิ้นงาน และการนำเสนอชิ้นงานการสร้างแอนนิเมชั่น การสร้างเป็นพรีเซนเทชันเพื่อนำเสนองานกับผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายผลิตโดยใช้โปรแกรม SolidWorks เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล3มิติแบบเจาะลึกและสามารถวิเคราะห์หาค่า งานทางด้านวิศวกรรมเหมาะสำหรับงานทางด้าน Product Design, MachineDesign, FurnitureDesign, MachinePart Designand Analysis เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, มีพื้นฐานงานเขียนแบบเบื้องต้น, มีพื้นฐานด้าน SolidWorks ขั้นพื้นฐานมาก่อน
โปรแกรมที่ใช้ SolidWorks
เหมาะสำหรับ วิศวกรเขียนแบบ, วิศวกรออกแบบ, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, Draftsman, นักศึกษาที่เรียนวิชา Drawing, ผู้ทางานด้านการออกแบบและเขียนแบบ, วิศวกรที่ต้องการหาวิธีลดเวลาในการทางานด้านการออกแบบ
วิทยากร อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์
อาจารย์ประจำหลักสูตรด้าน การออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม 3D และ งานสถาปัตยกรรม
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะเทคโนโลยีการผลิต ออกแบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค่าเรียน ราคา 38,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม