ราคา 16,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 19,320 บาท (6,440 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 23,040 บาท (5,760 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 24,600 บาท (4,920 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรออกแบบสามมิติขั้นสูง โปรแกรม SketchUp เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน Architecture, Interior, Landscape, Urban planning, Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical เนื้อหาหลักสูตรเน้นพัฒนาคำสั่งพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการขึ้นรูปสามมิติ การออกแบบที่มีความซับซ้อนสูง การจัดการวัตถุในรูปแบบ Group Solid/Component Solid จัดการวัตถุสามมิติโดยการควบคุมการทำงานจาก Panel Tray แบบมืออาชีพ จัดการวัตถุในสามมิติในรูปแบบของ Element Design

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานโปรแกรม SketchUp ขั้นต้นมาก่อน 3D Architecture with SketchUp
โปรแกรมที่ใช้ SketchUp
เหมาะสำหรับ สถาปนิก, มัณฑนากร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยากร อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์ การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ทำงาน:               วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรในงานวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโดยโปรแกรมออกแบบทางด้าน 3 มิติ Solid Works, Auto Desk AutoCAD 2D& 3D, Auto Desk Inventor, Auto Desk Mechanical Desks top, Auto Desk Revit 3D Building, Sketch Up, Rhino
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 16,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม