ราคา 14,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 17,220 บาท (5,740 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 20,640 บาท (5,160 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 22,100 บาท (4,420 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

3ds Max เป็นโปรแกรมสร้างงานกราฟิก 3มิติระดับโลกที่มีการพัฒนามาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1996 (3D Studio MAX 1.0) โดย Autodesk, Inc. ในปัจจุบันมีการใช้โปรแกรมนี้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายสายงาน เช่น Architectural visualization, Graphic Design, Animation, VFX, Video Games และอื่นๆ นับว่าเป็นโปรแกรม 3มิติที่มีผู้ใช้มากที่สุดอันดับต้นๆของโลก คอร์ส 3ds Max เบื้องต้น นี้เน้นให้ความรู้พื้นฐานการใช้งานในภาพรวมของโปรแกรม เป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับในระดับเริ่มต้น  เพื่อนำความรู้ที่ได้นี้ไปต่อยอดในคอร์สอื่นๆที่เกียวข้องต่อไป 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Autodesk 3ds Max
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจทั่วไปในงานกราฟิก 3มิติ และผู้ที่เริ่มต้นเรียนโปรแกรม 3ds Max
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร 3D Animation
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 14,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม