สร้าง Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ราคา 4,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 6,020 บาท (2,007 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 7,440 บาท (1,860 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 8,100 บาท (1,620 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ปัจจุบันนี้ สื่อโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญมากในการให้ความรู้และทำการตลาด จึงมีการนำอินโฟกราฟิก (Infographics) ซึ่งเป็นการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย มาใช้เป็นสื่อความรู้และสื่อโฆษณากันอย่างแพร่หลาย หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีสร้างอินโฟกราฟิก (Infographics) โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้โดดเด่นสวยงาม ทันสมัย เโดยเริ่มตั้งแต่วิธีสร้างโปรเจ็ค วิธีใส่และจัดรูปแบบรูปภาพ (Picture) วิธีใช้รูปทรง (Shape) ชนิดต่างๆมาสร้างอินโฟกราฟิก วิธีสร้างและจัดรูปแบบแผนภาพสมาร์ทอาร์ต (SmartArt) รวมถึงวิธีสร้างและจัดรูปแบบกราฟ (Chart)  มี Workshop ให้ท่านได้ฝึกทำอินโฟกราฟฟิกจนเสร็จ  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้เริ่มต้นทำอินโฟกราฟฟิก

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้นได้)
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft PowerPoint
เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี อาจารย์ประจำหลักสูตร  Microsoft Office การศึกษา:
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท MBA จาก Drexel University, Pennsylvania, USA
ค่าเรียน ราคา 4,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม