สร้าง Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ราคา 8,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 6,180 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ปัจจุบันนี้ สื่อโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญมากในการให้ความรู้และทำการตลาด จึงมีการนำอินโฟกราฟิก (Infographics) ซึ่งเป็นการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย มาใช้เป็นสื่อความรู้และสื่อโฆษณากันอย่างแพร่หลาย หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีสร้างอินโฟกราฟิก (Infographics) โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้โดดเด่นสวยงาม ทันสมัย เโดยเริ่มตั้งแต่วิธีสร้างโปรเจ็ค วิธีใส่และจัดรูปแบบรูปภาพ (Picture) วิธีใช้รูปทรง (Shape) ชนิดต่างๆมาสร้างอินโฟกราฟิก วิธีสร้างและจัดรูปแบบแผนภาพสมาร์ทอาร์ต (SmartArt) รวมถึงวิธีสร้างและจัดรูปแบบกราฟ (Chart)  มี Workshop ให้ท่านได้ฝึกทำอินโฟกราฟฟิกจนเสร็จ  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้เริ่มต้นทำอินโฟกราฟฟิก

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 6 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
พื้นฐานผู้เรียน Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้นได้)
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft PowerPoint
เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Microsoft office, Programming และ Web Design

การศึกษา:
  • Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application)
  • M.B.A. (Major in Management Information System), Drexel University, Pennsylvania, USA.
  • วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา
ความเชี่ยวชาญ:
  • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP, HTML, CSS, JavaScript, ReactJS และ ASP.NET MVC
  • Database Development ด้วย Microsoft Access, MySQL, SQL Server, SQLite, PostgreSQL และ MongoDB
  • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การบริหารจัดการระบบไอทีในองค์กร (Management Information System) และ วิเคราะห์การเงิน
ค่าเรียน ราคา 8,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม