Our news and activies

Internet and Design Institute - NetDesign

ใหม่! Workshop Course "Banner" เจาะสิ่งที่คุณอยากเรียนอย่างถูกจุด!

คอร์สเรียน Workshop 
เรียนออกแบบ "Banner"


 • เจาะสิ่งที่คุณอยากเรียนอย่างถูกจุด!
  กับ คอร์สพิเศษ Banner Workshop

 • ต้องการคำแนะนำในการดีไซน์จากผู้เชี่ยวชาญ

 • ไม่มีเวลาฝึกฝีมือ แต่อยากเจาะเฉพาะเรื่องที่สนใจ

 • อยากทำแบนเนอร์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง

 • เรียนปฏิบัติจริงในห้องเรียนโปรแกรมที่ใช้ในการเรียน : Photoshop , Illustrator
 • ระยะเวลาในการเรียน : 3 ชั่วโมงครึ่ง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน
1. สามารถออกแบบ Banner for Advertising
ที่เราเห็นได้จากสื่อออนไลน์ เช่น Website Facebook Line@ twitter Instagram ฯลฯ ได้
2. ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เรียน 

1. เคยผ่านการเรียนในหลักสูตร Computer Art & Graphic Design , Photoshop for Basic and Techniques , Illustrator for Techniques 

2. มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator

คอร์สเรียน Workshop 

กับ "Excel Advance Formulas" 
เจาะเนื้อหาเข้มข้นของการใช้สูตร

 • สูตรไม่ใช่เรื่องยากอีกไป
 • สามารถคำนวณข้ามชีตได้
 • ยกระดับการใช้งาน Excel ของคุณไปอีกขั้น 
 • เรียนปฏิบัติจริงในห้องเรียนโปรแกรมที่ใช้ในการเรียน : Microsoft Excel 
 • ระยะเวลาในการเรียน : 3 ชั่วโมงครึ่ง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน
1. สามารถใช้งาน Excel สูตร, ฟังก์ชั่นการคำนวณต่างๆ ได้

2. ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เรียน 

1. เคยผ่านการเรียนในหลักสูตร Excel Basic หรือมีพื้นฐานการใช้งานมาก่อน

คอร์สเรียน Workshop 

กับ "Motion Graphic 2D with Ai & AE"

 • สร้างการเคลื่อนไหวของงานกราฟฟิคด้วย After Effect
 • ช่วยให้กราฟฟิคดีไซน์ของคุณมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
 • สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้
 • เรียนปฏิบัติจริงในห้องเรียนโปรแกรมที่ใช้ในการเรียน 
 • ระยะเวลาในการเรียน : 3 ชั่วโมงครึ่ง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน
1. สามารถสร้างงานกราฟฟิคเคลื่อนไหวได้

2. ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เรียน 

1. เคยผ่านการเรียนในหลักสูตร Computer Art & Graphic Design , Illustrator for Techniques , Movie Special Effect (After Effect)

2. มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator , After Effect