ลงทุนหลักร้อยสู่กำไรหลักล้านผ่าน Line OA

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ราคา 4,800 บาท (1-2 ท่าน ลด 20% Off)

* 3 ท่าน 6,020 บาท (2,007 บาท / ท่าน) 30% Off

* 4 ท่าน 7,440 บาท (1,860 บาท / ท่าน) 40% Off

* 5 ท่าน 8,100 บาท (1,620 บาท / ท่าน) 50% Off

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้สนใจที่ไม่มีพื้นฐานในการใช้ LINE Official Account มาก่อน ได้เริ่มสมัครและสร้างบัญชีผู้ใช้ เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งานตลอดไปจนถึงการแนะนำวิธีการสร้างข้อมูลและบอร์ดแคสโพสต่าง ๆ และความรู้อื่น ๆ ในการใช้ LINE เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ท่านจะสามารถเข้าใจวิธีการใช้ LINE OA และบริบททางการตลาดในแบรนด์ของท่านได้ เข้าใจถึงการเข้าถึงเมนูหลัก ๆ ของไลน์ โดยไม่สับสนศัพท์ทางเทคนิคเฉพาะของ LINE และสามารถใช้ LINE ในการอัพเดตข่าวสาร โปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เพิ่มเป็นเพื่อนกับแบรนด์ของท่านได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน เปิดใช้แอพพลิเคชั่นในมือถือด้วยตนเองได้ และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
โปรแกรมที่ใช้ แอพพลิเคชั่น LINE และ LINE Official Account
เหมาะสำหรับ คนทำงานในทุกสายอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ไม่เคยใช้ LINE Official Account มาก่อน
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
            การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            Web Designer / Graphic Designer / Wordpress & Frontend Developer / UX Designer
ค่าเรียน ราคา 4,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม