Our news and activies

Internet and Design Institute - NetDesign

ภาพนักเรียน หลักสูตร 2D Architecture with AutoCAD

หลักสูตร 2D Architecture with AutoCAD ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเขียนแบบ 2 มิติ หลักสูตรนี้ต้องยกนิ้วให้อาจารย์ผู้สอนเลย มีทฤษฎีใหม่ๆ มาแบ่งปันนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้ความรู้กันไปอย่างเต็มเปี่ยม