ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 10,800 บาท

* *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

Xamarin เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้นักพัฒนา .NET สามารถไปต่อยอดทำแอปฯมือถือบนระบบปฏิบัติการiOS, Android, Windows แบบ Native ได้โดยใช้ภาษา C# เพียงภาษาเดียว ทำให้เกิดการแชร์โค้ดร่วมกันระหว่างระบบปฏิบัติการ ลดงานที่ทำซ้ำซ้อนลงไปได้มาก อีกทั้งยังมี Xamarin.Forms ที่ช่วยทำให้นักพัฒนาสามารถ แชร์การออกแบบหน้าจอ Interface ร่วมกันได้อีก ยิ่งทำให้ลดเวลาในการพัฒนาแอปฯมือถือลงได้มากเลยทีเดียว (หลักสูตรและเอกสารการสอนมาตรฐานจาก Xamarin University)

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน C# Basic
โปรแกรมที่ใช้ ASP.NET
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ทั้ง IOS และ ANDROID ในครั้งเดียว
วิทยากร อาจารย์ สุรศักย์ อัครอมรพงศ์
นักพัฒนาซอฟท์แวร์อิสระผู้ได้รับรางวัล Microsoft MVP สาขา ASP.NET ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา: 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Certificate - MCSD: App Builder — Certified 2016 
  Earners of the MCSD: App Builder certification had demonstrated the skills required to build modern mobile and/or web applications and services. Earning this certification qualifies an individual for a position as an application developer.

MCSA: Web Applications — Certified 2016
  Earners of the MCSA: Web Applications certification had demonstrated the skills required to implement modern web apps. They are qualified for a position as a web developer or web administrator.
Award Microsoft MVP (2010-ปัจจุบัน)
Microsoft Most Valuable Professional Award in Visual Studio and Development Tools. ผลงาน Development Team Lead: K-Plus Application
(https://itunes.apple.com/th/app/k-plus/id361170631) ผู้พัฒนาทั้งระบบ: SuperRich 
(https://itunes.apple.com/th/app/superrichth/id812291664)  

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

·      ผู้จบหลักสูตรจะรู้ถึงกระบวนการสำหรับการพัฒนา Application  

·      ผู้ผู้จบหลักสูตรจะพัฒนาแอปที่สามารถใช้ได้ทั้ง IOS และ ANDRID

·      ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้วยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อยตามประกาศกระทรวงการคลัง

·      ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี (ทุกสาขา ในระยะเวลา1 ปี )

·      ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรโดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าเรียน ราคา 10,800บาท  ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท  หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี " บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ NetDesign ทุกสาขา

หมายเหตุ :: (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม