ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 7,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

เรียนรู้วิธีการรู้ทันความเสี่ยงที่อยู่คู่กับคุณและทุกคนตั้งแต่เกิดไปจนตลอดชีวิต การป้องกันและการรับมือกับความเสี่ยงด้วยวิธีที่เหมาะกับคุณ การออกแบบและสร้างสินทรัพย์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับชีวิต

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 4 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน พนักงาน และ บุคลากรทั่วไป
โปรแกรมที่ใช้ -
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการการออกแบบและสร้างสินทรัพย์เพื่อความมั่นคงในชีวิต
วิทยากร อาจารย์ เลิศ เทิดคุณธรรม ประสบการณ์วิทยากร - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทฟ็อกซ์ไฟร์ แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัทสะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ที่ปรึกษาและบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทไวส์ เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ที่ปรึกษาและบริหารงานการตลาด การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การขาย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา  ประชาสัมพันธ์    และการออกแบบสื่อให้กับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ มากมาย   ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ผู้จบหลักสูตรจะสามารถเข้าใจถึงการบริหารความเสี่ยง และ การออกแบบการจัดการสินทรัพย์
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
ค่าเรียน ค่าอบรม           ค่าธรรมเนียมการเรียน 7,800 บาท ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
วิธีการชำระเงิน
  1. 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
  2. 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระเงินผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
  1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม