ภาพรวม

ต้นแบบของหลักสูตรด้าน Web Design ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทย เปิดการอบรมมากว่า 3,000 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 30,000 ท่าน หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเป็น Web Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้าง และออกแบบ Web Site ทั้งระบบโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถทดลองทำได้เองตั้งแต่ขั้นแรกของการผลิต อันได้แก่ การคิด Concept, การออกแบบ Graphic ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบน Web, การสร้างหน้า Web Pages, การทำแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า, ตลอดจนการนำ Web Site ของตนขึ้นไปใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต, การจดทะเบียน Domain Name, หลักการเช่าพื้นที่ Server นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ อีกด้วย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง
เป็นการเรียน ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, Internet (ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน)
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver และ Extension
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจในการจัดการระบบเว็บไซต์ ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิทยากร อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์ พรทิพย์ พลับจุ้ย
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ ปรมะ จิรโสภณ
อาจารย์ประจำกลุ่มหลักสูตร Web Design, Graphic Design
อาจารย์ สุรศักดิ์ อัศวรัตน์
อาจารย์ประจำกลุ่มหลักสูตร Web Design, Programming
อาจารย์ อนุรักษ์ วันสุข
อาจารย์ประจำกลุ่มหลักสูตร Web Design
ค่าเรียน ราคา 10,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม