YouTuber with Adobe Premiere

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเน้นเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ร่วมกับการทำเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อนำไปใช่ในการนำเสนอในการโทรทัศน์, DVD หรือ WebSite ต่างๆ

อ่านต่อ
Movie Editing with Adobe Premiere

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเน้นเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ร่วมกับการทำเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อนำไปใช่ในการนำเสนอในการโทรทัศน์, DVD หรือ WebSite ต่างๆ

อ่านต่อ
Movie Special Effect (After Effect)

สร้างสรรเทคนิคพิเศษในงาน Presentation,Video, Multimedia, Web site หรืองานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect

อ่านต่อ
Motion Graphic and Animation with After Effects

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดสาหรับการเรียนรู้วิธีการสร้าง Motion Graphic และ Animation ด้วยโปรแกรม After Effects เหมาะสาหรับผู้เรียนที่เน้นการใช้งานจริงหลังเรียนคอร์สจบ เน้นฝึกปฏิบัติ และเรียนด้วยระยะเวลาอันสั้น

อ่านต่อ
DaVinci Resolve (VDO Editing in Davinci Resolve)

DaVinci Resolve เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ปรับแต่งสีแก้สี ทำงานส่วนของเสียง และใส่ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว ได้ในโปรแกรมเดียว

อ่านต่อ